April 11th, 2013

Ударім азаравкай пі жідабандєрщінє!

Перекладач на азірівку

Итак, берем текст из блога Калесниченки на УП, вводим и...вуаля!

Нє міжє буті успішнім нарад, свідамість якаґі фармується бєзміральнімі шау, пірнаґрафією, ґєрайізацією злічіннасті, прікладамі аміральнайі півєдінкі, ща вхадять у нарму. На зміну всьаму цьаму півінна прійті піпулярізація вісікаміральніх прікладів жіття, прікладів дабріх, чєсніх, разумніх вчінків.

Іншімі слівамі, ніякі єканамічні, сіціальні і пілітічні зміні, бяратьба з карупцією, прапаґанда здараваґі спісібу жіття, спірту, інші рєфармі, прірєчєні на піразку, якща нє будє духавна-міральніх рєфарм саміґі суспільства. Якща фінансівій кантраль за чінавнікамі прапісаній навіть в закані, та, нажаль, духавна-міральні стандарті суспільства залішаються більшє єтічнім прінціпім.
promo bell_mess march 27, 2014 15:29 89
Buy for 100 tokens
Ну вот паззл и сложился... ПРЕАМБУЛА 19 марта 23:13 Генерал-майор ФСБ РФ в отставке Евгений Лобачев рассказал Pravda. Ru, как и когда Россия сможет вступиться за народного губернатора Донбасса Губарева — Удастся ли вытащить, спасти "народного губернатора" Донбасса Павла…

Отечество иллюзий. Папа фашист.

Я намеренно отбросил кавычки из названия альбома и центральной композиции от Михаила Борзыкина. Потому что кавычек нет - отечество действительно отечество иллюзий, а твой папа действительно фашист. Спустя тридцать три года...

И дело совсем не в цвете знамен –
Он может себя называть кем угодно,
Но слово умрет, если руки в крови…
И я сам не люблю ярлыков,
Но симптомы болезни слишком известны:
Пока он там наверху – он будет давить!

Твой папа – фашист!
Не смотри на меня так, я знаю точно –
Просто фашист!


Наші артісті будут віступать на там язікє, катарій ані счітают нєабхадімім

Сітуація, катарая праізашла в Тєрнапілє, бєзуслівна, піказала, чта хутарянє, катаріх в дєтствє мама нє любіла і катаріх, навєрнає, пістаянна дєржалі в уґлу на ґрєчкє, друґіґі і нє умєют в жізні дєлать, нє знают, как заявіть а сєбє. В сває врємя біл Гєрастрат. Мі і сєґідня єґі пімнім, пітаму чта ан сжєґ адна із Сємі чудєс свєта, на этіх нєафашістав лібя жє праста бяльніх людєй трудна назвать "ґєрастратамі", слішкам уж мєлкіє ані і для істаріі, і для украінства. На в абщєствє всє жє єсть адна бяльшая праблєма – эта рєальніє праявлєнія нєанацізма, ксєнафабіі, чєлівєканєнавістнічєства, катаріє успєшна піддєржіваются нашімі срєдствамі массівай інфармаціі, так назіваємімі дємікратічєскімі журналістамі і так назіваємімі "праэурапєйскімі нєалібєраламі". Эта ужє страшна. Страшна та, чта єслі сєґідня мі будєм мілчать пі этаму піваду (а такіх півадав ужє дастатачна – эта і запрєт віступать на раднам язікє, і унічтажєніє вівєсік на раднам язікє, эта і трєтіраваніє людєй за іх націанальнасть, цвєт кажі, пілітічєскіє убєждєнія), мі всє станєм жєртвамі тєррара ґруппкі піліумніх нєанацістав. Эта піпітка рєшєнія вапрасів, катарая сєґідня ужє рєальна вішла на пілітічєскую рєалізацію, каґда прі атсутствіі адєкватніх арґумєнтав бярьба вінасітся на уліцу і прєвращаєтся в кулачній бяй, мірдабяй лібя нападєніє на жєнщін, дєтєй, старікав. Эта всє мі ужє відєлі, всє ужє прахаділі в прашлім вєкє в фашістскай Гєрманіі.

Такім абразам, каґда сєґідня умніє ілі уважаєміє пілітікі, піліталіґі лібя журналісті ґіварят "зачєм, міл, капаться в прашлім, ана нас тянєт назад і мі нікаґда нє пілучім будущєґі!? Нєльзя ідті впєрєд, аґлядіваясь назад...", я этім ґіспідам міґу талька адна сказать – напрасна ві счітаєтє, чта піжар ґражданскай вайні нє затранєт вас і ваші сємьі. Он сіжжєт всєх, в пєрвую ачєрєдь, украінскає ґісударства, єґі нєзавісімість і, вазміжна, єврапєйскає будущєє.

Мі єврапєйская страна, мнаґінаціанальная страна, і наші артісті будут віступать на там язікє, на катарам ані счітают нєабхадімім – люді іх хатят слішать, а в атнашєніі нєанаціствующіх нєґідяєв нєабхадімі вазбуждать уґілівнає дєлі нє пі факту хуліґанства. Эта ужє вапрасі мєжнаціанальнай разні, – уґілівнає прєступлєніє на этнічєска-язікавай пічвє, за катарає нужна наказівать жєстачайшім абразам. У нас жє міліція пітаєтся піказать всє эта как прєступлєніє, імєющєє хуліґанскій підтєкст. Здєсь нєт хуліґанства – эта ачєрєдная піпітка взарвать абщєства мєжнаціанальнім канфліктам.

Паэтаму я как Нарадній дєпутат Украіні ужє направіл дєпутатскій запрас в Гєнпракуратуру с трєбяванієм вазбудіть уґілівнаґі дєлі пі статьє 161 Уґілівнаґі кадєкса Украіні за разжіґаніє мєжнаціанальнай вражді, уніжєніє чєсті і дастаінства ґраждан, сіпряжєнніє с прімєнєнієм насільствєнніх дєйствій, пратів нєанацістскай віхадкі этіх псєвдапатріатав. Вєдь напалі нє праста на ізвєстнєйшіх артістав, прінасящіх славу Украінє далєка за єє прєдєламі, на і на людєй пі іх этнічєскаму прізнаку, – талька за та, чта ані пєлі для сваєй публікі на раднам язікє.


Вадім Калєснічєнка, нарадній дєпутат Украйіні, Співґіліва Міжнараднаґі антіфашістськаґі франту, Галіва Міжфракційнаґі дєпутатськаґі аб`єднання на підтрімку кананічнайі праваславнайі цєркві

Пока северные корейцы пугают планету ядерными ракетами...

...корейцы южные создают будущее:Эту электрическую почти что игрушку Hyundai E4U представили на Сеульском мотор-шоу:Пятисотваттный электродвигатель, работающий от 24-х вольтового аккумулятора разгоняет восьмидесятикилограммовый... гм... электромобиль? до тридцати километров в час. Управляется без рук.

На стоянке превращается в симпатичное компактное яйцо:Ну как по такому не шваркнуть ядреной бомбой? Разве настоящие коммунисты могут допустить такой, простите, разврат?

Се­вер­ная Ко­рея — уни­каль­ная стра­на: стра­на-во­ин, стра­на-сто­ик, стра­на-не­зыб­ле­мый ге­рой, для ко­то­рой выс­ши­ми цен­но­с­тя­ми яв­ля­ют­ся не­за­ви­си­мость и сво­бо­да, не­при­кос­но­вен­ность пу­ти, ко­то­рый од­наж­ды вы­брал на­род. И под бом­ба­ми, на­ве­та­ми, сре­ди лю­тых уг­роз и бес­по­щад­ной про­па­ган­ды вра­гов по­ст­ро­ил свою уди­ви­тель­ную ци­ви­ли­за­цию, свой крас­ный мир, свой дра­го­цен­ный кри­с­талл, что пе­ре­ли­ва­ет­ся ты­ся­ча­ми гра­ней, уже по­гас­ших и по­мерк­нув­ших на дру­гих кон­ти­нен­тах. ..

В Се­вер­ной Ко­рее жи­вёт не­о­ск­вер­нён­ный ген ком­му­низ­ма. Мис­сия Се­вер­ной Ко­реи, де­ле­ги­ро­ван­ная ей всем ос­таль­ным че­ло­ве­че­ст­вом за­да­ча — не под­дать­ся дав­ле­нию, не рас­плю­щить­ся, не пре­вра­тить­ся в жид­кий пла­с­ти­лин, что без­дар­но и по­ш­ло во­льёт­ся в ги­гант­скую сли­зи­с­тую лу­жу, в ко­то­рую Аме­ри­ка пре­вра­ща­ет дру­гие стра­ны и кон­ти­нен­ты. Се­вер­ная Ко­рея бо­рет­ся с эн­т­ро­пи­ей ми­ра, по­беж­да­ет теп­ло­вую смерть че­ло­ве­че­ст­ва. Со­зда­ёт пе­ре­крё­с­ток, у ко­то­ро­го че­ло­ве­че­ст­ву да­ёт­ся иной вы­бор, иной уни­каль­ный путь.

А. Проханов, "Держись, товарищ Ким Чен Ын!"